Contacts

Distribution department:

115280, Moskow, Avtozavodskaya st. 21 b.1 
tel: (495) 221-77-69
e-mail: moscow@decaro.ru

603005, Nizhny Novgorod, M.Pokrovskaya st. 6A
tel: (831) 272-55-87
e-mail: region@decaro.ru

Department of imports:

603005, Nizhny Novgorod, M.Pokrovskaya st. 6A
tel: (831) 272-55-87 #160
e-mail: logist@decaro.ru

Marketing department:

603006, Nizhny Novgorod, M.Pokrovskaya st. 6A
tel: (831) 272-55-87 #150
e-mail: market@decaro.ru

Head office: 

603005, Nizhny Novgorod, M.Pokrovskaya st. 6A
tel: (831) 272-55-87
e-mail: info@decaro.ru

Showrooms:

127055, Moskow, Avtozavodskaya st. 21 b.1 
tel: (495) 221-77-69
e-mail: moscow@decaro.ru
mon-fri: 10.00-19.00

603006, Nizhny Novgorod, Osharskaya st. 52a
tel: 8 (831) 428-57-00
e-mail: order@mp-decor.ru
mon-fri: 10:00—19:00
sat-sun: 10:00—19:00

603006, Nizhny Novgorod, M.Pokrovskaya st. 6A
tel: 8 (831) 461-94-69
e-mail: design@mp-decor.ru
mon-sat: 9:00—19:00

603005, Nizhny Novgorod, M.Pokrovskaya st. 6A
tel:(831) 272-55-87 #145
e-mail: nn@decaro.ru
mon-fri: 10.00-19.00